ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ EĞİTİMİ

              Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,

                Çalışan temsilcisi uygulamasının amacı:

“Çalışan temsilcisi” kavramı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı ifade eder.

 İşveren; işyeri örgütlenmesi üzerindeki hâkim konumu dolayısıyla, işyerinde çalışanların tümünün, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan bütün değerlendirme ve düzeltme faaliyetlerinde aktif olarak yer almalarını ve fikir beyan edip teklifte bulunmalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu noktada çalışan temsilcisi uygulaması işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin devamı ve katılımın etkinliğini sağlamak amacıyla getirilmiş, iş ortamının da dengeli temsili hedefleyen bir düzenlemedir.

        

      Eğitimin Süresi: 2 saat

      Katılımcı Profili:  Çalışan Temsilcisi

      Çalışan Temsilcisi Eğitim İçeriği

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri hakkında bilinçlendirme

 • İSG Kanunu ve ilgili yönetmenlikler kapsamında görev ve sorumlulukları

 • İşveren veya işveren vekilinin çalışan temsilcisinden ilk önce alacağı görüş ve öneriler.

 • İşletmelerde diğer çalışanlarla kurulması gereken iletişimler.

 • İşverene, işveren vekiline veya iş sağlığı ve güvenliği kuruluna iletmesi gereken talepler

 • Öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkının kapsamı

 • İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile çalışma bağlantısı

 • İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili katılacağı çalışmalar ve aktiviteler.

 • İşletmelerde takip etmesi, önerilerde bulunması gereken konular

 • Tutması gereken kayıtlar ve çalışanları bilgilendirmesi

 • Çalışanların hak ve sorumlulukları ve çalışanlara karşı görev ve sorumlulukları

 • Çalışanları temsil edeceği ve temsil yetkisi olan konular

 • Takip etmesi gereken evrak, doküman ve çalışmalar.

 • İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.

 • Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.

 • İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.

 • Risk değerlendirmesi, ölçüm, analiz, teknik kontrol, raporlar ve teftişten elde edilen bilgiler.

 • Alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile kullanılacak koruyucu donanımın belirlenmesi.

 • Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.

 

               Verilecek Sertifika: Çalışan Temsilcisi Eğitimi Sertifikası